Спецпрактикум з біохімії
(Спецпрактикум з біохімії)

Спецпрактикум з біохімії
Загальний обсяг - 216 год
Кредити - 6
Лекції - не передбачено
Семінарські заняття - не передбачено
Лабораторні роботи - 136 год
Індивідуальна робота - не передбачено
ІНДЗ - не передбачено
Контрольні роботи - не передбачено
Форма контролю - залік, 9 семестр