Інженерна ензимологія
(Інженерна ензимологія)

Курс знаходиться у режимі тестування.
Запис студентів дозволений з 15.02.13.
Форма контролю - аудиторна.
Тести  використовуються з навчальною метою.

Вибіркова дисципліна, викладається для студентів 4-го курсу (8 семестр) напряму "Біотехнологія".

Загальна кількість годин та кредитів ECTS - 108 год./3 кред. З них лекцій - 16 год., практичних занять - 16 год, самостійних - 76 години. Форма підсумкового контролю - іспит.

Мета – оволодіння студентом сучасними знаннями про ензиматичний каталіз,  можливості конструювання біоорганічних каталізаторів з заданими властивостями на основі ензимів або поліензимних комплексів та їх застосування в біотехнологічих виробництвах.

Завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентом сучасних уявлень про властивості, принципи конструювання та основні шляхи прикладного застосування іммобілізованих ензимів та ензимних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: .

методи фізичної та хімічної іммобілізації ензимів; носії для іммобілізації ензимів; кінетико-динамічні закономірності каталізу іммобілізованими ензимами; промислові процеси, в яких використовуються іммобілізовані ензими; застосування імобілізованих ензимів у біотехнологічних виробництвах та медицині.

вміти: на основі одержаних теоретичних знань підбирати носії для іммобілізованих ензимів, застосовувати методи розрахунку кінетичних характеристик ензиматичних реакцій, визначати активність ензимів.