Біоорганічна хімія
(Біооргхім)

Дисципліна " Біоорганічна хімія"  є вибірковим курсом,  читається студентам 4-го курсу у 7-му семестрі. Загальна кількість годин - 108. Лекційних годин - 34,  на самостійну роботу відведено 74 години, завершується іспитом.

Мета викладання дисципліни:

Поглиблення знань студентів з органічної хімії. Ознайомлення з основними класами органічних сполук, які проявляють біологічну активність. Формування у студентів хіміко-аналітичного мислення щодо оцінки можливих біологічних особливостей органічних сполук в залежності від їх будови.

Завдання курсу біоорганічної хімії:

-                    Сформувати у майбутніх спеціалістів знання про фундаментальні закономірності між будовою та властивостями органічних сполук.

-                    сформувати у студентів системний підхід до вивчення біологічно-активних речовин;

-                    ознайомити студентів з головними напрямками пошукового синтезу нових біологічно активних речовин;

-                    вивчити основні методи синтезу та аналізу речовин, які знайшли застосування в сільському господарству та медицині;

-                    ознайомити студентів із дією найпоширеніших біологічно активних речовин на об”єкти довкілля.

Курс базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення загальних наукових дисциплін, а також на знаннях, отриманих під час вивчення органічної хімії.

Компетенції, якими має оволодіти студент     у процесі вивчення дисципліни

Після вивчення курсу студент повинен:

Знати:

- основні класи біологічно активних речовин;

-   взаємозв'язок мiж будовою речовин та біологічною активністю;

- вмiти користуватися навчальними комп'ютерними програмами з оцінки  потенційної  біологічної  активності  органiчних сполук;

-    знати основні методи дослідження біологічної активності.

Вмiти:

- провести лiтературний пошук методiв синтезу біологічно активних речовин заданої будови, запропонувати рацiональний шлях синтезу та методи встановлення будови.

Компетенції, якими має оволодіти студент

у процесі вивчення дисципліни

Після вивчення курсу студент повинен:

Знати:

- основні класи біологічно активних речовин;

-   взаємозв'язок мiж будовою речовин та біологічною активністю;

- вмiти користуватися навчальними комп'ютерними програмами з оцінки  потенційної  біологічної  активності  органiчних сполук;

-    знати основні методи дослідження біологічної активності.

Вмiти:

- провести лiтературний пошук методiв синтезу біологічно активних речовин заданої будови, запропонувати рацiональний шлях синтезу та методи встановлення будови.