Історія хімії
(ІХ)

Навчальна дисципліна: вибіркова, цикл дисциплін вільного вибору студента;
Курс – 4,  семестр – 2 (8*, для бакалаврів;     
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год. / 1,5 кредита ECTS із них:
Лекцій: _26__ год.
Семінарських занять: _0__ год.
Практичних занять: __0__ год.
Самостійної роботи: _28_ год.
Форма підсумкового контролю: залік

Метою викладання курсу є підвищення загальноосвітнього та, особливо, професійного рівня студентів хімічного факультету шляхом ознайомлення їх з основними моментами тисячолітньої історії розвитку науки, яку студенти вибрали собі як професію. В ході прослуховування та вивчення курсу студент бачить складний шлях розвитку хімічних уявлень від прадавньої людини до наших часів. Цей шлях пов’язаний як з великою кількістю помилок, так і видатних досягнень, успіхів та провалів, виникненням та щезненням фальшивих теорій та гіпотез. В той же час студент має зрозуміти, що навіть в час панування антинаукових теорій проходило накопичення цінних об’єктивних даних про властивості хімічних речовин. Сукупність такої інформації створювало грунт для подолання фальшивих поглядів та утвердження науковості.