ГІС в екології (QGIS)
(ГІС в екології (QGIS))

Кількість кредитів – 4;
Загальна кількість годин – 120;
Семестр в якому читається дисципліна – 9;

Кількість годин: лекцій – 0; семінарських - 0; практичних робіт – 30; лабораторних робіт  15; індивідуальних – 0; самостійна робота студентів – 75;

Вид підсумкового контролю – залік.

Мета: на основі базових знань з найпоширеніших геоінформаційних систем (ГІС) та систем управління базами даних (СУБД) сформувати в студентів знання й уміння щодо організації, зберігання, моделювання та картографічної візуалізації просторових даних екологічного спрямування.

Завдання: оволодіння основними способами організації, зберігання та моделювання просторових даних, формування практичних умінь та навиків роботи з найпоширеннішими геоінформаційними системами (ГІС) та системами управління базами даних (СУБД) і застосування засвоєнних методів у практичній діяльності на базі ГІС MapInfo. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

 • найтиповіші, найуживаніші, а також найновіші (на час читання курсу) апаратні засоби обчислювальної техніки, які є перспективними для застосування в екології;
 • роль в сучасних дослідженнях і господарському житті суспільства геоінформаційних технологій, а також структурні і функціональні особливості геоінформаційних систем і баз даних;
 • основні моделі просторових даних;
 • механізми вводу-виводу векторних і растрових даних;
 • способи організації картографічних і атрибутивних баз даних засобами ГІС технологій, зокрема за допомогою QGIS;
 • способи оверлейних операцій і обчислювальної геометрії.

вміти:

 • користуватись найтиповішими апаратними і програмними засобами ГІС технологій, зокрема QGIS;
 • візуалізувати текстову, статистичну і графічну інформацію екологічного змісту;
 • виконувати операції вводу-виводу в QGIS;
 • переводити растрове зображення у векторне, прив’язувати об’єкти апаратними засобами QGIS;
 • здійснювати оверлейні операції;
 • оперувати засобами обчислювальної геометрії;
 • на базі ГІС QGIS створити і працювати з тематичними картами будь-яких територій.