Природоохоронне інспектування
(ПІ)

1.1. Мета викладання дисципліни

Контроль за станом природного середовища є однією із найважливіших ланок у розв’язанні багатьох екологічних проблем, зокрема охорони водного басейну, повітря тощо. Основним джерелом інформації про стан об’єктів природного середовища є аналіз, тому особливого значення набуває правильність визначення великої кількості хімічних інгредієнтів, наявних в цих об’єктах. Багато із них мають природне походження, вони завжди присутні у природних екосистемах і є необхідними для нормального функціонування.  В той же час велика кількість неорганічних і органічних сполук надходить до навколишнього середовища внаслідок дії антропогенного фактора. Такі сполуки у більшості випадків мають токсичні властивості, і їх необхідно визначати на рівні дуже низьких, гранично допустимих концентрацій, часто з використанням різних методів концентрування. Багатокомпонентний хімічний склад природних екосистем потребує ретельного вибору найбільш ефективних методів аналізу та високої майстерності виконання аналітичних досліджень. Їх результати є базою для створення банку даних , без яких неможливе науково обґрунтоване здійснення технічних і біологічних заходів, спрямованих на збереження або відтворення нормального екологічного стану.

Мета курсу: "Природоохоронне інспектування": Надати студентам базові знання і навички, що дозволять їм в наступному працювати державними екологічними інспекторами Мінекобезпеки України.

1.2.Завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення дисципліни "Природоохоронне інспектування" є розуміння правових, економічних і соціальних основ організації охорони навколишнього природного середовища, опанування знаннями норм, правила і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища від забруднення, шкідливого впливу різних факторів і забезпечення екологічної безпеки.

 

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент

у процесі вивчення дисципліни

 

Студент повинен оволодіти знаннями про закономірності у взаємовідносинах між людиною, об’єктами господарювання, живими організмами і навколишнім природним середовищем. Вміти застосовувати законодавчі і нормативні документи у природоохоронному контролі, визначенні екологічного стану об’єкта, ступеню і характеру його впливу на довкілля, дотримання ним вимог законодавства для своєчасного вжиття заходів по усунення виявлених порушень та притягання до відповідальності за шкоду завдану довкіллю.