Глобальні цикли елементів живлення
(Глобальні цикли)

На курс відводиться 6 кредитів, з яких: 12 год - лекції; 12 год - семінари; 36 год - лабораторні та 120 год - самостійна робота; курс завершується іспитом. Структура курсу: три модулі та модуль контроль; оцінювання: модельні контрольні роботи - 20 балів кожна; есе - 5 балів; підсумкова модульна контрольна робота - 35 балів.

Мета курсу - формування у студентів системи знань і вмінь для вирішення завдань з виробництва високоякісної екологічно безпечної с/г продукції та збалансованого природокористування.

В процесі вивчення курсу студенти розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, повязаних з вирощуванням с/г культур; здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та різні дані у галузях агровиробництва; здатність науково обгрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх властивостей і впливу на довкілля; знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії; володіння на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації для підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного різноманіття.