Кристалохімія
(Кристалохімія)

Кристалохімія є фундаментальною наукою, що вивчає закономірності ближнього і дальнього порядків елементів у твердому стані залежно від їх властивостей. Вивчення кристалохімії дає хіміку будь якого профілю розуміння розташування структурних одиниць речовин у твердому стані і є ключем для вивчення основ методів дослідження таких речовин. Знання з кристалохімії  сприяє глибшому розумінню і засвоєнню хімічної науки, зокрема, кристалохімічних  закономірностей у періодичній системі Д.І.Менделєєва. Основний експериментальний метод кристалохімії – рентгеноструктурний аналіз, який є прямим методом, що робить основний внесок в банк даних про структуру твердих речовин. Дані  рентгеноструктурного аналізу, електронографії та нейтронографії взаємно збагачують та доповнюють дані про дальній порядок у структурах, а спектроскопічні та магнітні методи – про стереохімію.

Мета курсу: "Кристалохімія" підготовити спеціалістів-хіміків, які  повинні:

1) мати глибокі знання з кристалографії та кристалохімії;

2) володіти знаннями про найбільш поширені види кристалічних структур основних хімічних сполук;

3) мати чітке уявлення про елементи симетрії, розподіл кристалів по сингоніям, володіти міжнародною символікою, знати основні закони кристалографії;

4) володіти основами знань рентгеноструктурного і рентгенофазового аналізу.

1.2.Завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення дисципліни "Кристалохімія" є розуміння закономірностей ближнього і дальнього порядків елементів у твердому стані залежно від їх властивостей, чітке уявлення про розташування структурних одиниць речовин у твердому стані, що дозволить опанувати основами методів дослідження таких речовин.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент

у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен оволодіти знаннями про основні закони кристалографії,  найбільш  поширені  види  кристалічних  структур  основних  хімічних  сполук,

мати чітке уявлення про елементи симетрії, розподіл кристалів по сингоніям, володіти міжнародною символікою, володіти основами знань рентгеноструктурного і рентгенофазового аналізу.