Комп'ютерна оцінка зображень
(КО)

Цикл професійної та практичної підготовки
90/3 кредита ECTS із них:
лекцій - не передбачено
практичних - 24 год.
лабораторних - не передбачено
семінарських - не передбачено
індивідуальних годин - не передбачено
самостійної роботи - 66 год.
форма підсумкового контролю - іспит

Мета дисципліни  - ознайомити студентів із можливостями сучасних графічних редакторів, призначених для обробки цифрових зображень біологічних об’єктів та навчити їх оперувати інструментами спеціалізованого програмного пакету ImageJ із відкритим кодом при плануванні екологічних досліджень та обробці експериментально отриманих даних.

На основі вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • правила і підходи до отримання інформативних цифрових знімків і сканів високої якості;
 • етапи підготовки цифрового зображення до аналізу за допомогою засобів програмного пакету ImageJ;
 • принципи і методи обробки цифрових зображень для отримання об’єктивних, достовірних та науково цінних даних;
 • алгоритм вимірювання морфометричних показників організмів, їх органів, тканин та клітин;
 • алгоритм проведення популяційних досліджень рослин, тварин, мікроорганізмів, аналізу основних характеристик угруповань із застосуванням інструментів програмного пакету ImageJ;
 • методи і напрямки обробки та аналізу супутникових цифрових зображень ландшафтів, середовищ існування та екосистем, отриманих із застосуванням ДЗЗ.

Студент повинен вміти:

 • використовувати сучасні інформаційні ресурси для екологічних досліджень;
 • встановлювати безкоштовне ПЗ для роботи із цифровими знімками на комп’ютер, оновлювати бази даних; працювати із плагінами та макросами у складі пакетів ImageJ і FIJI;
 • читати і розуміти описи до процесу роботи із графічним редактором ImageJ;
 • застосовувати для обробки цифрових знімків біологічних об’єктів засоби програмного пакету ImageJ;
 • шукати, встановлювати і використовувати плагіни до програмного пакету ImageJ;
 • розбивати фотознімки та космознімки на канали спектру RGB, оперувати шарами та масками кожного з каналів окремо, накладати їх один на інший, здійснювати інші трансформації;
 • отримувати інформативні дані, вірно інтерпретувати та репрезентативно візуалізувати отримані результати;
 • брати участь у проведенні досліджень на відповідному рівні;
 • знаходити і усувати причини неправильної роботи компонентів програмних пакетів ImageJ і FIJI.

Викладач: Аліна Володимирівна Жук