Біохімія спорту
(спорт)

Програма з «Біохімії спорту» для вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації складена для спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" у відповідності з освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців і навчальним планом, розробленим на засадах кредитно-модульної системи навчання. 

Мета викладання дисципліни

Метою опрацювання даного курсу є формування у студентів цілісної системи знань про біохімічні закономірності фізичного розвитку і спортивного тренування, біохімічні механізми розвитку втоми та витривалості, формування швидкісно-силових якостей спортсменів, механізми адаптаційних змін в організмі за впливу тренувальних процесів та фізичних навантажень різної потужності.

Основним завданням дисципліни є засвоєння сучасних уявлень про біохімічні основи процесів втоми, відновлення, адаптації організму після м’язової роботи та спортивної працездатності, а також лімітуючі фактори розвитку спортивних якостей та прикладні аспекти забезпечення контролю за ефектами тренувальних та змагальних навантажень.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

знати: основні біохімічні процеси та механізми, які лежать в основі функціонування різних органів і систем з метою забезпечення фізіологічних потреб організму в умовах фізичних навантажень різної інтенсивності. Шляхи енергозабезпечення м’язової роботи різної тривалості та інтенсивності. Механізми гуморального забезпечення гемостазу.

вміти: використовувати набуті теоретичні знання щодо біохімічних закономірностей фізичного розвитку для оцінки стану організму при виконанні фізичних навантажень, для керування питанням відбору молоді для занять спортом; оцінювати біохімічні фактори, що лімітують рівень спортивних досягнень; використовувати методи біонічного аналізу та їх інтерпретувати.