Біохімія (для студентів факультету фізичної культури та здоров'я людини)
(біохім)

Дисципліна «Біохімія» входить до нормативного циклу природничо-наукової підготовки і викладається згідно навчального плану підготовки бакалаврів. Курс призначений ознайомити студентів з будовою, хімічними і біологічними властивостями речовин, з яких побудовані живі організми, біохімічними процесами, що перебігають в живих організмах, та біохімічними основами життєдіяльності, а також з можливостями впливати та управляти процесами, які перебігають в живих організмах. 

Програма з «Біохімії» для вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 014 "Середня освіта (фізична культура)",  227 "Фізична терапія, ерготерапія" та "Фізична реабілітація" у відповідності з освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців і навчальним планом, розробленим на засадах кредитно-модульної системи навчання. Програма структурована змістові модулі та навчальні елементи.

Мета викладання дисципліни

Метою опрацювання даного курсу є формування у студентів уявлення про взаємозв’язок і регуляцію процесів обміну речовин в організмі, основи біоенергетики, основи біокаталізу та шляхи його регуляції, основні етапи обміну білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів.

Основним завданням дисципліни є засвоєння сучасних уявлень про будову, функції та шляхи метаболізму основних біомолекул клітини.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

знати: основні шляхи метаболізму білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів; біохімічні механізми інтеграції основних шляхів метаболізму; молекулярні основи біоенергетики.

вміти: використовувати набуті теоретичні знання для постановки і вирішення практичних завдань по вивченню властивостей, якісному та кількісному визначенню білків, енергетичних біомолекул, вітамінів, гормонів, ферментативних активностей та кінцевих продуктів метаболізму основних біомолекул.