Джерела забруднення довкілля
(ДЗД)

Мета викладання дисципліни

На сучасному етапі зростають роль і завдання екології навколишнього середовища, яка покликана на основі оцінки і прогнозування розвивати основи технологічних засобів і замкнутих циклів виробництва, удосконалювати системи моделювання, прогнозування та керування екологічними процесами, розробляти й удосконалювати системи екологічного контролю, впроваджувати інженерно-технічні засоби захисту навколишнього середовища.

Мета курсу “Джерела забруднення довкілля”:

1.Ознайомити студентів з джерелами забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери.

2.Показати методики оцінювання впливу забруднення на навколишнє середовище та розрахунків кількісних параметрів такого впливу.

 

Завдання вивчення дисципліни

Виникнення на планеті локальних екологічних катастроф зумовлює необхідність розроблення дієвих заходів щодо зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище та його забруднення, створення екологічно- ощадних, маловідходних і безвідходних технологій, економії ресурсів.

Завданням вивчення дисципліни „Джерела забруднення довкілля” є розуміння необхідних радикальних зрушень у ставленні людини до природи, усвідомлення, що найголовніше завдання людства – зменшення забруднень довкілля і збереження природної біоти планети як на суші, так і в межах Світового океану.

 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен знати основні джерела природного та антропогенного забруднення довкілля; вміти розкрити соціоекологічні проблеми літосфери, світові проблеми прісної води; проаналізувати масштаби і наслідки забруднення атмосфери, сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення, антропогенний вплив на води Світового океану, забруднення природних вод України, стан повітряного середовища України.