Екологічна політика сталого розвитку
(ЕПСР)

Ідеї стійкого екологічно безпечного розвитку стали нині важли¬вою складовою національної політики й безпеки багатьох, перед¬усім усіх розвинених, країн світу. Для кожної країни прийняття Концепції стійкого розвитку, а точ¬ніше, концепції переходу до стійкого розвитку, є справою надто по¬важною й відповідальною. Тут немає місця випадковостям, байду¬жості, оскільки йдеться про стратегію розвитку суспільства, держа¬ви, загалом всього світу на тривалу перспективу. Мета курсу: "Екологічна політика сталого розвитку" — з'ясувати сутність проблеми стійкого розвитку та привернути увагу в українському суспільстві до актуальності й нагальності питання визначення України щодо на¬прямків творення своєї ойкумени і достойного життя у XXI ст. 1.2.Завдання вивчення дисципліни Підготовити магістрів-екологів, які повинні мати глибоке розумінням актуальності і нагальності питання визначення України щодо напрямків творення свого достойного майбутнього в 21 столітті та інтеграції нашої незалежної держави у світове товариство глобального партнерства. Володіти знанням історії світового поступу в напрямку створення суспільства стійкого екологічного розвитку, основних ідей і засад цього поступу, шляхів втілення зазначених ідей в передових країнах світу і завдань України в цьому контексті. 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни Студент повинен знати основні напрямки творення достойного майбутнього в нашій державі в 21 столітті та її інтеграції у світове товариство глобального партнерства, вміти роз'яснити і донести до свідомості студентів (учнів) розуміння історичного розвитку людства в напрямку створення суспільства стійкого екологічного розвитку, основні ідей і засади цього поступу, завдань України в цьому контексті.