Електрохімія композитних матеріалів та сенсорика
(Zero)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120/4

Лекційних: 8

Семінарських: 4

Лабораторних: 10

Самостійна робота: 96

Консультації: 2

Форма підсумкового контролю: іспит (комп'ютерний тест)

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Електрохімія композитних матеріалів та сенсорика” є поглиблений теоретичний аналіз та проведення лабораторних вимірювань новітніми електрохімічними методиками; візуалізація результатів експериментів їх аналіз та моделювання; опанування поглибленими навичками побудови математичних, фізичних та емпіричних моделей електрохімічних систем, що досліджуються впродовж виконання наукових робіт; розв'язок моделей за допомогою ЕОМ; дизайн, виготовлення та випробовування електрохімічних сенсорних систем; програмування інтерфейсів для сенсорних систем.


Завдання навчального предмету – формування поглиблених теоретичних та практичних знань в галузі електрохімії та електрохімічної сенсорики (в тому числі й з застосуванням сучасних органічних та нанокомпозитних матеріалів), умінь та навиків наукової роботи з сучасним обладнанням, ЕОМ та програмним забезпеченням - створення моделей, структур, розв'язання рівнянь, що визначають модель, аналіз та прогнозування процесів у фізико-хімічних системах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні сучасні електрохімічні методи дослідження редокс систем, способи обробки електрохімічних даних, візуалізації та досконалого моделювання процесів та закономірностей у електрохімічних системах. Знати методи виготовлення композитних електродних матеріалів та способи дослідження їхніх фізико-хімічних характеристик. Знати методи розв'язку систем модельних рівнянь, сучасне програмне забезпечення в області електрохімії. Джерела даних та бази даних електрохімічної інформації.

вміти: на підставі методів та поглиблених теоретичних уявлень з електрохімії визначити оптимальні методи дослідження для досліджуваної системи та правильно застосовувати відповідні модельні рівняння; визначати вплив параметрів на систему у різних режимах проведення електрохімічного експерименту. Математично планувати, аналізувати та візуалізувати результати електрохімічних досліджень. Використовуючи алгоритми та програмне забезпечення, прогнозувати відгук електрохімічної та сенсорної систем та порівнювати прогнозну та реальну модель для подальшого удосконалення методів досліджень систем з урахуванням факторів, що впливають на процес. Вміти користуватися сучасними електрохімічними системами.