ЕcoNet моделювання та аналіз
(ЕcoNet моделювання та аналіз)

Загальний обсяг - 180 год

Лекції - 33 год

Практичні - 33 год

Навчити науковців–екологів застосовувати EcoNet аналіз і моделювання для оцінки стійкості та збалансованості досліджуваних екосистем

Універсальні компетенції: здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; вміння визначити, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність до  абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

Професійні компетенції: глибоке розуміння системних властивостей екосистем, які можна виявити за допомогою EcoNet аналізу; здатність визначати біомасу екосис­темних блоків  як прямими інструментальними, так алломет­­ричними методами;

навички CNP-аналізу різних блоків екосистем адекватними для кожного блоку методами;

вміння створювати ефективний текстовий Інтерфейс для комп’ютерної програми EcoNet аналізу; здатність робити висновки про збалансованість та стійкість екосистем за виявленими системними властивостями; - навички виявлення непрямих впливів за допомогою EcoNet аналізу, здатність виявляти «слабкі ланки» в системних циклах і пропонувати адекватні рішення щодо їх усунення.

Після вивчення курсу аспірант повинен:

 знати етапи розвитку EcoNet аналізу, правила введення даних в базу комп’ютерної програми EcoNet та основні помилки, що відбуваються при цьому; суть та значення структурної, функціональної та збережувальної складової EcoNet аналізу; основні формули для обрахунку показників EcoNet аналізу.

вміти аргументовано пояснювати необхідність та актуальність холістичного та системного підходів в дослідженнях екосистем; оцінювати внесок непрямих впливів у CNP–цикли; оперувати теорією матриць та діями над ними для реалізації EcoNet аналізу в ручному режимі; створювати портфоліо для систематичного накопичення різних типів аллометричних залежностей; використовувати аллометричні рівняння для визначення біомаси різних блоків екосистем. Розробляти власні EcoNet моделі для різних типів екосистем, вміти їх аналізувати та пропонувати шляхи відновлення їх стійкості; застосовувати EcoNet аналіз для попередження парниковотвірних, кислотоопадових та евтрофіка­ційних проявів різних типів екосистем.