Клінічна біохімія
(Клінічна біохімія)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120/4

Лекційних: 8

Семінарських: 4

Лабораторних: 10

Самостійна робота: 96

Консультації: 2

Форма підсумкового контролю: екзамен

Компетенції, якими має оволодіти аспірант у процесі вивчення дисципліни

Універсальні компетенції:

здатність до аналізу та інтерпретації результатів досліджень, здатність застосувати набуті знання та навички для вирішення поставлених конкретних науково-практичних завдань, здатність до аналітичної роботи з сучасною науковою літературою  та застосування інформаційних технологій, діагностичних методів досліджень

 

Професійні компетенції:

уміння встановлювати взаємозв’язки між процесами метаболізму в організмі як єдиній цілісній регульованій системі, застосовувати основні принципи біохімічних методів при проведенні клініко-лабораторної діагностики, здатність застосовувати сучасні методи функціональної біохімічної діагностики для виявлення метаболічних розладів. 

Здобувач вищої освіти за ступенем доктора філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою 091 Біологія

повинен знати:

знати: особливості метаболізму та принципи регуляції біохімічних процесів в тканинах і органах в нормі, передумови виникнення метаболічних порушень та патологічних станів; біохімічні механізми функціонування гепатобіліарної системи, метаболічні перетворення у печінці, основні прояви порушень метаболізму та їхні наслідки; особливості біохімічної трансформації та знешкодження ендогенних токсинів і ксенобіотиків у печінці; причинно-наслідковий взаємозв‘язок метаболізму в нирках та гомеостазу організму; діагностичні параметри біологічних рідин, що характеризують метаболізм в нормі та при патології.

повинен вміти:

аналізувати особливості метаболічних процесів у різних тканинах і органах в нормі та за умов патології; вміти інтерпретувати  результати клініко-лабораторних досліджень; здійснювати біохімічний моніторинг стану організму, застосовуючи інформативні експрес-методи визначення біохімічних показників в біологічних об’єктах; користуючись референтними показниками за комплексом біохімічних ознак визначати наслідки порушення роботи ензиматичних систем за умов патології на клітинному та організменному рівні.