Вітаміни та квазивітаміни
(Вітаміни та квазивітаміни)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 120/4


Лекційних: 10
Семінарських: 12
Самостійна робота: 96
Консультації: 2
Форма підсумкового контролю: екзамен

Мета викладання дисципліни

Мета курсу – сформувати комплексні знання про вітаміни та квазівітаміни як есенціальні низькомолекулярні біологічно активні речовини, які забезпечують нормальне протікання біохімічних та фізіологічних процесів в організмі.

Компетенції, якими має оволодіти аспірант у процесі вивчення дисципліни

Універсальні компетенції: здатність до аналізу сучасної наукової інформації, планування та проведення експериментальних досліджень; здатність використовувати творчий підхід для розробки нових ідей і методів при вирішенні конкретних наукових завдань, здатність до узагальнення та застосування набутих знань в практичній професійній діяльності; фундаментальні знання механізмів залучення вітамінів у функціонування організму.

Професійні компетенції: уміння застосовувати біохімічні методи досліджень для вивчення ролі вітамінів у клітині та організмі, оволодіння методологією дослідження вітамінів, моделювання їх надлишку та недостатності,  здатність на основі одержаних теоретичних знань обирати стратегію застосування вітамінних препаратів. 

На основі вивчення курсу аспірант має знати:

функціональні особливості вітамінів та вітаміноподібних речовин як низькомолекулярних біологічно активних сполук, що забезпечують нормальне протікання біохімічних та фізіологічних процесів в організмі; особливості структури вітамінів як попередників коферментів, прогормонів та речовин з антиоксидантною активністю; молекулярні системи їх транспорту і трансмембранного переносу; напрямки їх метаболічних перетворень та залучені ензимні системи; метаболічні ефекти недостатності та надлишку вітамінів; біохімічні аспекти метаболічної взаємодії вітамінів та їх антагонізму. 

На основі вивчення курсу аспірант має вміти:

здійснювати якісний та кількісний аналіз вітамінів та їх метаболічно активних форм, аналізувати та інтерпретувати молекулярні механізми метаболічної активності вітамінів, обґрунтовувати доцільність застосування вітамінних комплексів та полівітамінних препаратів.