Адаптогенез у біологічних системах
(Адаптогенез у біологічних системах)

Вибіркова дисципліна метою якої є оцінка сучасних наукових досягнень у галузі молекулярно-генетичних та фізіолого-біохімічних механізмів стресу, формування у фахівців-біологів загально біологічного мислення на основі володіння теоретичними основами сучасної фізіології та біохімії живих організмів.

Галузь знань: 09 - Біологія 

Напрям підготовки:  091 - Біологія

Загальна кількість годин – 120

З них: Аудиторних – 24, Лекції – 10, Семінарські заняття – 12, індивідуальна робота – 2 та самостійна робота – 96 год.

Завданням курсу є знання стрес-залежних перебудов метаболізму та механізмів стресової відповіді, морфо-функціональних пристосувань і реакцій організму, нових напрямків та підходів у вивчені процесу адаптації ; набуття вміння планувати і проводити теоретичні та експериментальні дослідження в рамках предмету курсу, правильно вибирати стратегію дослідження впливу абіотичного стресового фактору на живий організм,  інтегрувати отримані знання у практику при плануванні отримання нових сортів культурних рослин та порід свійських тварин, адаптованих до змінних умов середовища.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- особливості будови організму та регуляції фізіологічних функцій у тварин та рослин як шлях адаптації до екстремальних умов довкілля;

- молекулярно-біохімічні та генетичні основи пристосування до певних середовищ існування та еколого-еволюційні механізми їх становлення у філогенезі окремих груп тварин та рослин;

- фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні наслідки дії стресових факторів на клітину, механізми регуляції експресії генів за дії різних абіотичних стресових чинників;

- класифікацію активних форм кисню (АФК), джерела їх утворення та сигнальну роль у клітині, організацію антиоксидантної системи захисту (ферментативну та неферментативну ланки) клітини від дії стресових факторів; відмінності адаптації тваринних та рослинних організмів.

Вміти:

-    аналізувати стан наукової проблеми в галузі молекулярної фізіології стресу, користуватись методами і прийомами оцінки змін у живих організмах на молекулярно-генетичному та фізіолого-біохімічному рівні за дії природних та антропогенних стресових факторів;

-     здійснювати комплексний морфо-функціональний та молекулярно-біохімічний аналіз окремих екологічних та таксономічних груп;

-    застосовувати на практиці знання та навички отримані при вивченні дисципліни;

-    здійснювати вибір оптимальних методів, підходів та об’єктів дослідження для отримання на молекулярному рівні повної картини регуляції відповіді живого організму на стрес;

-    аргументовано пояснити вимоги щодо підвищення адаптації існуючих організмів при створенні нових форм рослин та тварин в залежності від наукової та практичної мети;

-    складати логічні схеми аналізу із наявних даних;

-    вирішувати проблемні завдання галузі.