Атомно-абсорбіційний елементний аналіз
(ААЕА)

Атомно-абсорбційний елементний аналіз

для напряму підготовки 6.040101
спеціальності 8.04010101 - хімія*

Семестр - 9
Всього годин - 198
Кількість кредитів - 5,5
Лекції - 17 год, денна форма навчання; 10 год, заочна форма навчання.
Лабораторних - 34 год, денна форма навчання; 12 год, заочна форма навчання.
Самостійна робота - 147 год, денна форма навчання; 176 год, заочна форма навчання.
Форма підсумкового конролю - залік