Молекулярна геноміка
(Молекулярна геноміка)

Мета: сформувати у студентів уявлення про універсальність та специфічність структури генетичного матеріалу різних у філогенетичному відношенні організмів, сучасні методи молекулярно-генетичних досліджень, структурно-функціональний взаємозв’язок основних біомолекул, пластичність шляхів регуляції реалізації генетичної інформації.

 

Курс IІ

Галузь знань

Характеристика навчальної

дисципліни

Семестр – 1

Кількість кредитів ECTS – 4

Тижневих годин - 4

Галузь знань:

09 - Біологія

 

Напрям підготовки:

091 - Біологія

 

Тип: нормативна

Загальна кількість годин – 120

Аудиторних – 24 год.

Лекції – 10 год.

Семінарські заняття – 12 год.

Індивідуальна робота – 2 год.

Самостійна робота – 96 год.