Генетика культурних рослин - А
(Генетика культурних рослин - А)

Метою курсу “Генетика культурних рослин" є формування у студентів сучасних уявлень про походження та особливості генетики окремих груп культурних рослин та застосування цих знань для цілей селекції та набуття знань і розуміння сучасних уявлень про походження та особливості генетики окремих груп культурних рослин та застосування цих знань для цілей традиційної та сучасної селекції. Набуті знання забезпечать готовність до засто­сування на­ви­чок основних модельних і експериментальних методів дослідження із залученням сучасних методів молекулярного аналізу макромолекул при вирі­ше­нні практичних питань селекції рослин. Набуті знання забезпечать якісне вивчення та осмислення існуючих данних щодо центрів й особливостей походження культурних рослин та проводити наукову діяльність з метою їх доповнення і корегування на основі використання результатів, отриманих за допомогою залучення новітніх технологій та методів досліджень.

Здобувач вищої освіти за ступенем доктора філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою 091 Біологія

повинен знати:

центри походження культурних рослин та основні теоретичні підходи і методи селекції рослин;

специфіку застосування віддаленої гібридизації та поліплоїдії у селекційних дослідженнях та особливості їх поширення у природі,

сучасні результати генетичних досліджень у селекції рослин, особливості генетики та селекції основних груп культурних рослин;

оцінити значимість глибокого аналізу та ретельного підбору вихідного матеріал для селекції рослин;

розвиток особистої відповідальності та значною мірою автономної ініціативи в складних і непередбачуваних ситуаціях, пов’язаних із нецільовим використанням комп’ютерних баз даних щодо послідовностей як окремих генів, так і цілих геномів різних рослинних організмів;

вміти:

застосовувати отриманні знання у сфері біологічних наук; застосовувати теоретичні положення для пояснення генетичних особливостей рослин різних таксономічних груп; прогнозувати генотипові та фенотипові ознаки майбутніх гібридів, отриманих із залученням молекулярно-генетичних підходів; запропонувати можливі підходи для селекційного покращення тієї чи іншої сільськогосподарської культури; аналізувати перспективи використання молекулярно-генетичних підходів у конкретних ситуаціях стосовно певних видів культурних рослин.