Аналітична хімія
(Аналітична хімія)

Курс – 2, третій і четвертий семестри; годин – 432; третій семестр -  8 год. на тиждень ( 2 Л, 6 Лаб);  четвертий семестр -  8 год. на тиждень ( 2 Л, 6 Лаб), 12 кредитів.

Обов`язкова.

Опис: Історія, структура, задачі, області застосування і сучасні тенденції розвитку аналітичної хімії. Періодичний закон і хіміко-аналітичні властивості елементів. Хіміко-аналітичні реакції: основні типи та умови виконання. Кислотно-основні, окисно-відновні реакції та реакції осадження і комплексоутворення в аналітичних системах. Хімічна рівновага в гомогенних та гетерогенних аналітичних системах. Методи виявлення та ідентифікації. Теорія і практика якісного хімічного аналізу. Методи вилучення, розділення і концентрування. Методи кількісного хімічного аналізу: класифікація і характеристика. Теорія і практика гравіметричного аналізу. Титриметричний аналіз: кислотно-основне, окисно-відновне, осаджувальне та комплексонометричне титрування. Криві титрування. Вибір індикаторів. Області застосування методів кількісного хімічного аналізу. Фізико-хімічні методи аналізу: класифікація і характеристика. Електроаналітичні методи: потенціометрія, вольт-амперометрія, електрогравіметрія, кулонометрія, кондуктометрія. Теорія і практика оптичних методів аналізу. Фотометрія і спектрофотометрія. Атомно-емісійний та атомно-абсорбційний аналіз. Нефелометрія і турбідіметрія, рефрактометрія і полярометрія. Люмінісцентний аналіз. Теорія і практика хроматографічного аналізу.

Попередні умови: необхідні загальні знання неорганічної хімії, фізики та математики.

Цілі та завдання: студент повинен знати основи теорії хімічної рівноваги в гомогенних і гетерогенних системах, бачити шляхи використання протолітичних, окисно-відновних реакції і реакцій осадження та комплексоутворення для встановлення якісного і кількісного складу речовин, він повинен розуміти фізико-хімічну суть процесів розчинення, осадження, концентрування, розділення. Студент повинен вміти самостійно виконувати хіміко-аналітичні операції якісного і кількісного аналізу, володіти навиками проведення фізико-хімічних методів аналізу, знати метрологічні основи хімічного аналізу. Завданням навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є освоєння теорії і практики якісного та кількісного аналізу.