Харчова хімія
(ХХ)

За освітньо-професійною програмою "Харчова хімія" відноситься до дисциплін нормативної частини для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 - "Харчові технології та інженерія". Загальна кількість кредитів/годин - 2,0/72. Форма підсумкового контролю - залік.