Загальне землеробство
(Землеробство)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 216 год./6 кредитів ECTS
, із них:
Лекцій: - 18 год. (12 год. - заочна ф. н.).
Лабораторних занять: 60 год. (
12 год. - заочна ф. н.)
Індивідуальна робота: 5 год.
Самостійна робота:  192 год.
(12 год. - заочна ф. н.)
Форма підсумкового контролю: іспит (5 семестр),
залік (6 семестр).

Розподіл годин по семестрах:
семестр Форма навчання лекції лабораторні самостійна робота
5          денна        10         40              70
5          заочна        8          4             110
6          денна         8         20              63
6          заочна        4          8              82


Навчальна програма дисципліни «Землеробство з основами ерозії та охорони ґрунтів»  складена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування» за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», а також структурно-логічної схеми (СЛС)  програми підготовки та навчального плану.
Мета дисципліни «Землеробство з основами ерозії та охорони ґрунтів» - сформувати уявлення про землеробство, його роль та значення в отриманні високих і сталих врожаїв та створити передумови щодо ерозійно-безпечного землекористування яке убезпечить грунтовий покрив від негативного антропогенного навантаження.
Завдання навчальної дисципліни – формування у студентів системи знань про основні питання землеробства та рослинництва, а саме: умови життя рослин та їх регулювання, бур'яни і способи боротьби з ними, сівозміни, системи землеробства, технологію вирощування і способи збирання врожаю основних сільськогосподарських культур. Студентам необхідно засвоїти теоретичні і практичні питання, пов’язані з проведенням заходів по боротьбі з ерозією ґрунтів; навчитись виявляти зміни, які проходять у ґрунті під впливом ерозії; вміти діагностувати властивості ґрунтів, які визначають їх стійкість до ерозії для відновлення їх родючості.
У процесі вивчення дисципліни студенти мають оволодіти такими компетенціями:
знання:

-    теоретичних основ та законів землеробства і рослинництва;
-    факторів життя рослин та їх регулювання;
-    агротехнічних вимог до сівби с.-г. культур і заходів догляду за посівами;
-    біологічних властивостей та технології вирощування с.-г. культур;
-    бур’янів та заходів боротьби з ними;
-    способів розробки систем сівозмін різних кліматичних зон;
-    теоретичних основ ерозії ґрунтів;
-    факторів ерозії ґрунтів;
-    методів вивчення ерозії ґрунтів;
-    заходів попередження різних видів ерозії на території України;
-    теоретичних основ контурно-меліоративного землеробства на схилах.
вміння:
-    використовувати закони землеробства у виробництві;
-    визначати видовий склад бур’янів;
-    планувати і здійснювати систему заходів по боротьбі з ними;
-    розробляти структуру посівних площ, складати схеми сівозміни та впроваджувати їх у виробництво;
-    здійснювати агротехнічні заходи захисту ґрунтів від ерозії;
-    розробляти технології вирощування с.-г. культур.
-    виявляти зміни, які проходять у ґрунті під впливом ерозії;
-    діагностувати властивості ґрунтів, які визначають їх здатність до ерозії;
-    визначати і оцінювати протиерозійну стійкість ґрунту;
-    розраховувати економічну ефективність застосування протиерозійних заходів.

Структура дисципліни передбачає два блоки.


Блок 1 – «Землеробство та рослинництво» передбачає 3 змістових модуля:
1 – присвячений вивченню основ землеробства; 2 – вивченню сівозмін; 3 – опануванню основних понять рослинництва.

Блок 2 – «Основи ерозії та охорони грунтів» передбачає 2 змістових модуля: 1 - присвячений вивченню основ виникнення і поширення ерозійних явищ; 2 – зосереджений на заходах боротьби з ерозійними процесами.