Кадастри природних ресурсів
(Кадастри природних ресурсів)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год./4 кредитів ECTS
, із них:
Лекцій: - 16 год.
Лабораторних занять: 48 год.
Самостійна робота: 76 год.
Форма підсумкового контролю: іспит (3 семестр).

Пояснювальна записка:

Мета і завдання дисципліни – надати студентам відповідні основні знання про кадастри природних ресурсів; сучасну нормативно-правову базу кадастрів природних ресурсів, досягнення науки та практики організації і ведення кадастрів природних ресурсів, методичні особливості ведення окремих галузевих кадастрів, економічну оцінку окремих природних ресурсів; підготувати майбутнього спеціаліста-землевпорядника до проведення кадастру природних ресурсів.

Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:

  • засвоїти теоретичні основи кадастру природних ресурсів; нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення кадастру природних ресурсів; методичні особливості ведення окремих  кадастрів природних ресурсів; сучасні методи оцінки природних ресурсів.
  • вміти проводити природно-ресурсну регламентацію використання територій для встановлення екологічно обґрунтованих видів режимів її використання, лімітування і ліцензування природокористування; реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку окремих природних ресурсів; змінювати структуру і бази оподаткування в регіоні залежно підрівня використання природних ресурсів; проводити економічну та екологічну оцінку збитків при розробці та використання окремих природних ресурсів.