Математичні методи і моделі
(MMM)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год./3 кредити ECTS
, із них:
Лекцій: - 16 год. (4 год. - заочна ф. н.).
Лабораторних занять: 14 год. (6 год. - заочна ф. н.)
Індивідуальна робота: 2 год.
Самостійна робота:  76 год.
(98 год. - заочна ф. н.)
Форма підсумкового контролю: залік (4 семестр)
.


«Математичні методи та моделі» є нормативною дисципліною для підготовки бакалаврів галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» за напрямом підготовки 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”. Програма навчальної дисципліни розроблена на основі чинної навчальної програми, навчального плану, вимог освітньо-професійної програми, а також структурно-логічної схеми (СЛС) програми підготовки.

1.1. Мета дисципліни “Математичні методи і моделі” – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів. Зосереджена увага на  ознайомлення студентів з специфікою математичних методів, моделей і математичної статистики у прикладних додатках землевпорядкування. При цьому студент повинен знати теоретичні основи методів і вміти обробляти дані первісних спостережень та результати вимірів, починаючи від формування вибірки з генеральної сукупності і завершуючи встановленням закономірностей, яким підпорядковуються досліджувані явища та процеси.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: в результаті вивчення курсу студенти повинні навчитися виконувати всі роботи, необхідні при плануванні та проведенні кількісних досліджень і статистичного обробітку їх результатів у окремих прикладних програмах та спеціалізованих програмних пакетах; вивчити основні принципи та інструментарій математичного апарату, який використовується для розв’язування землевпорядних задач, математичних методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків.

1.3. Предмет дисципліни: теоретичні засади математичного апарату, закони, що діють у сфері масових випадкових подій та явищ, методи систематизації, опрацювання і аналізу масових статистичних даних.

1.4. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
Як результат вивчення дисципліни студент повинен знати :
•    основні вимоги та методики проведення кількісних досліджень;
•    основні способи обробітку результатів кількісних досліджень;
•    принципи формування висновків на основі числових результатів;

Студент повинен вміти:
•    сформувати вибірку з досліджуваної генеральної сукупності;
•    провести первинний обробіток вибірки та визначення її параметрів;
•    оцінити достовірність одержаних параметрів вибірки;
•    встановити закони розподілу;
•    провести статистичні порівняння;
•    провести дисперсійний аналіз;
•    провести кореляційний аналіз;
•    провести регресійний аналіз;
•    розв'язувати оптимізаційні задачі.

Студент повинен розуміти:
•    теоретичні основи методів;
•    математичну термінологію та символіку у розв’язуваних задачах.;
•    перспективи, обмеження та сферу застосування вивчених методів аналізу.