Землевпорядне креслення та комп'ютерна графіка в землеустрої
(Землевпорядне креслення)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 216 год./6 кредитів ECTS
, із них:
Лекцій: - 16 год.
Лабораторних занять: 64 год.
Самостійна робота: 136 год.
Форма підсумкового контролю: залік (2 семестр).

Пояснювальна записка:

Мета дисципліни – основною метою дисципліни є підготовка студентів по викреслюванню і оформленню креслень, складених  у відповідності з профілем спеціалістів, в процесі виконання робіт по вишуках, проектуванню, обліку та оцінці земель; вивчення математичних методів та комп’ютерних алгоритмів і програм для автоматизованого виконання топографічного і землевпорядного креслення, а також формування формалізованого просторового мислення на основі діючих правил виконання карт та інших технічних креслень. Стрімкий розвиток комп’ютерних засобів для виконання потрібних креслень за допомогою потужного електронного обладнання дозволяє автоматизувати складні розрахунки і безпосередньо сам процес креслення.

Головною задачею дисципліни є засвоєння сучасних підходів та комп’ютерних методів вирішення задач побудови топографічних та землевпорядних креслень, вироблення початкових навичок і вмінь, необхідних майбутнім фахівцям відповідних спеціальності.
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:
Внаслідок вивчення даного курсу студент повинен засвоїти:

  • прийоми графічного оформлення олівцем, пером, рейсфедером, кронциркулем і кривоніжкою;
  • навчитися читати землевпорядні креслення, добре знати умовні знаки і позначення, які застосовуються при їх викреслені;
  • набути навички у викреслюванні і виконанні планів і проектів землекористувань, карт, схем та інших креслень за допомогою топографічних умовних позначень та шляхом розфарбування (ілюмінування); розміщення надписів, заголовків, загальної композиції, копіювання і розмноження креслень;
  • навчитись основ створення карти в відповідних графічних програмах – MapInfo, ArcGIS, AutoCAD, AdobeIllustrator, CorelDRAW, Digitals, Macromedia Freehand та інші;
  • засвоїти основи оцифровки карти, і отримувати цифрову або електронну карту.