Біохімія (для спеціальності "Фізична культура")
(Біохімія (фіз.кул-ра))

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Дисципліна «Біохімія» входить до нормативного циклу природничо-наукової підготовки і викладається згідно навчального плану підготовки бакалаврів. Курс призначений ознайомити студентів з будовою, хімічними і біологічними властивостями речовин, з яких побудовані живі організми, біохімічними процесами, що перебігають в живих організмах, та біохімічними основами життєдіяльності, а також з можливостями впливати та управляти процесами, які перебігають в живих організмах. Дисципліна «Біохімія» базується на знаннях, що викладаються в циклах фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін з анатомії та фізіології людини, основами яких повинен володіти студент для освоєння «Біохімії». Одержані знання є базовими для вивчення таких дисциплін як, «Фізіологічні основи фізичної культури та спорту», «Фізична реабілітація», «Валеологія» тощо.

Програма з «Біохімії» для вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації складена для напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців і навчальним планом, розробленим на засадах кредитно-модульної системи навчання. Вивчення біохімії здійснюється протягом V семестру. Програма структурована змістові модулі та навчальні елементи.

 

1.1. Мета викладання дисципліни

Дисципліна «Біохімія» націлена на надання студентам знань, вмінь та навичок у вирішенні практичних і теоретичних завдань, пов’язаних з проблемами забезпечення життєдіяльності на молекулярному, клітинному, та організменому рівнях. Метою опрацювання даного курсу є формування в студентів сучасного уявлення про біохімічні процеси, розвиток розуміння студентами причинно-наслідкових зв’язків між різноманітними біохімічними явищами, які протікають в живих організмах, та прищеплення знань біохімічних закономірностей фізичного розвитку та спортивного тренування.

 

1.2. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

На основі вивчення курсу студент повинен знати та розуміти мікро- та макромолекулярний склад живих організмів, будову та функції основних макромолекул, що містяться в живих організмах, методи аналізу основних представників природних сполук та їхніх аналогів, процеси метаболізму в живих організмах, регуляторні механізми обміну речовин, шляхи одержання та перетворення енергії живими організмами, біоенергетику живих організмів.

Після вивчення курсу студент повинен вміти проводити якісний та кількісний аналіз амінокислот, білків, ферментів, вуглеводів, ліпідів та вітамінів.

Студент повинен отримати навички практичного використання знань та закономірностей основних метаболічних шляхів в живих організмах.