Біохімія (для напряму підготовки Біотехнологія)
(Біохімія (для напряму підготовки Біотехнологія)_1)

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 234/6.5

Лекційних: 44
Практичних: 16
Самостійна робота: 24
Індивідуальна робота: 16
Форма підсумкового контролю: залік (сем), екзамен (річний)


Дисципліна «Біохімія» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і викладається згідно навчального плану підготовки інженерів-біотехнологів. Курс призначений ознайомити студентів з будовою, хімічними і біологічними властивостями речовин, з яких побудовані живі організми, біохімічними процесами, що перебігають в живих організмах, та біохімічними основами життєдіяльності, а також з можливостями впливати та управляти процесами, які перебігають в живих організмах. Дисципліна «Біохімія» базується на знаннях, що викладаються в циклах фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін з хімії, біології клітини, фізики та математики. Одержані знання є базовими для вивчення таких дисциплін як «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Загальна біотехнологія», «Загальна та молекулярна генетика» тощо.

Програма з «Біохімії» для вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації складена для спеціальності 6.051401 «Біотехнологія» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців і навчальним планом, розробленим на засадах кредитно-модульної системи навчання. Вивчення біохімії здійснюється протягом ІІІ-ІV семестрів. Програма структурована на модулі, змістові модулі та навчальні елементи.

 

Мета викладання дисципліни

Дисципліна «Біохімія» націлена на надання студентам знань, вмінь та навичок у вирішенні практичних і теоретичних завдань, пов’язаних з проблемами забезпечення життєдіяльності на молекулярному, клітинному, організменому та популяційному рівнях. Головною метою опрацювання даного курсу є розвиток розуміння студентами причинно-наслідкових зв’язків між різноманітними біохімічними явищами.

 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

На основі вивчення курсу студент повинен знати та розуміти мікро- та макромолекулярний склад живих організмів, будову та функції основних макромолекул, що містяться в живих організмах, методи аналізу основних представників природних сполук та їхніх аналогів, процеси метаболізму в живих організмах, регуляторні механізми обміну речовин, шляхи одержання та перетворення енергії живими організмами, біоенергетику живих організмів.

Після вивчення курсу студент повинен вміти проводити якісний та кількісний аналіз амінокислот, пептидів, білків, ферментів, вуглеводів, ліпідів та вітамінів, виділяти деякі макромолекули з біологічного матеріалу, аналізувати біохімічний склад біологічного матеріалу, вирішувати практичні завдання по встановленню структури олігомерів, пептидів та нуклеїнових кислот за даними аналізу, користуватися спектрометричними та хроматографічними даними аналізу біологічно-активних речовин з метою їх ідентифікації.

Студент повинен отримати навички проведення біохімічного експерименту за заданою інструкцією та відповідним завданням, роботи з лабораторним обладнанням, реактивами та найбільш поширеними речовинами біологічного походження, володіння сучасною біохімічною термінологією.

Завдання курсу - підготувати студентів з важливого сучасного розділу біотехнології –
біотехнологічний процес, показати різноманітність біотехнологічних процесів, основні види
біохімічної діяльності мікрооб'ектів, які використовують у біотехнології, розкрити поняття
біотехнологічного модуля.
Завдання курсу - наукове ознайомлення студентів з теоретичними та практичними основами дисципліни, показати різноманітні грані даної науки.