Біохімія
(Біохімія)

БІОХІМІЯ

Нормативний курс
Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS -

252 год / 7,0 кредитів
Лекційних - 44  год
Лабораторних - 60  год
Самостійної роботи - 120 год 
Індивідуальних - 22  год
ІНДЗ - не передбачено

Форма підсумкового контролю:
3 семестр - залік, 4  семестр - іспит

Тести використовуються з навчальною метою.

 

 

МЕТА. Вивчення структурно-функціональної організації біомолекул, основ біокаталізу та шляхів його регуляції, реакцій матричного синтезу нуклеїнових кислот і білків, метаболізму нуклеотидів та основних етапів обміну білків, вуглеводів і ліпідів, взаємозв’язку і регуляції процесів обміну речовин в організмі та основ біоенергетики.

На основі вивчення курсу студент повинен знати біохімію білків, ферментів та нуклеїнових кислот, молекулярні механізми реплікації, транскрипції, трансляції, а також механізми регуляції основних біохімічних процесів, методологічні основи сучасної біохімії та молекулярної біології, фізико-хімічні методи досліджень, метаболізм нуклеотидів, амінокислот, обмін білків, вуглеводів, ліпідів та роль вітамінів і гормонів в регуляції цих процесів.

Студент повинен вміти використовувати набуті теоретичні знання для постановки і вирішення практичних завдань по вивченню властивостей, якісному та кількісному визначенню білків, нуклеїнових кислот, енергетичних біомолекул, вітамінів, гормонів, ферментативних активностей та кінцевих продуктів метаболізму основних біомолекул.