Цитогенетичні основи розвитку організму
(ЦГОРО)

Галузь знань _0401 – Природничі науки

Спеціальність (професійне спрямування): _8.04010201 _– Біологія

2,5 кредити, 2 змістових модулів, 10-й семестр

Загальна кількість годин – 90, з них 15 год. - лекцій, 75 год. - самостійна робота

Вид контролю: залік