Механізми онтогенезу
(Мех. онт.)

Галузь знань -0401 – Природничі науки

Спеціальність: * 8.04010201 / 7.04010201 _– Біологія

10-й семестр, 3 кредити, 2 - змістових модулів

Загальна кількість годин – 108, з них 15 год - лекцїї, 93 год - самостійна робота.

Вид контролю: іспит

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у висвітлені основних закономірностей онтогенетичного розвитку організмів, а саме макро- і мікроморфологічних, фізико-біохімічних, молекулярних і генетичних процесів, що протікають в організмі під час розвитку на всіх етапах онтогенезу тваринних і рослинних організмів.

Завданням курсу є формування у фахівців-біологів уявлення щодо єдиної концептуальної стратегії онтогенезу, загальних закономірностей зародкового та позазародкового розвитку; розгляд можливих способів керування онтогенезом.

*- магістри/ спеціалісти