Фізіолого-біохімічні аспекти фотосинтезу
(Фотосинтез)

Для студентів напрямів "Біологія";
Курс читається:
для студентів напрямів "Біологія" у 10-му семестрі;
Загальний обсяг годин:
"Біологія" - 72 год;
з них: лекцій - 16 год;
самостійна робота - 54 год.
Форма підсумкового контролю - залік