Основи Біотехнології
(Біотехнологія_1)

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих наук.

Курс читається для студентів напрямів "Біологія" у 8-му семестрі.

 

Загальна кількість годин/кредитів ECTS - 108 год / 3 кредити, із них:
лекції - 16 год;
лабораторні заняття - 16 год;
індивідуальна робота - 2 год;
самостійна робота - 74 год.