Охорона праці в галузі
(ОП в галузі _1)

Курс читається у 10-му семестрі

Для студентів спеціальності «Біологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Загальний обсяг - 36 год.

з них: лекцій - 6 год.

практичних/семінарських - 10 год.

самостійна робота - 20 год.

Форма підсумкового контролю - іспит