Генетика людини
(Генетика людини)

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих наук.

Курс читається для бакалаврів напряму "Біологія" у 7-му семестрі.

 

Загальна кількість годин/кредитів ECTS -  72 год / 2.0 кредити, із них:
лекції - 16 год;
практичні - 8 год;

індивідуальна робота - 10 год;

самостійна робота 38 год.

форма підсумкового контролю - залік