Методологія та методика наукових досліджень
(Методологія та методика наукових досліджень)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год./1,5 кредита ECTS
, із них:
Лекцій: - 10 год.
Практичних занять: 6 год.
Індивідуальна робота: 0 год.
Самостійна робота:  38 год.
Форма підсумкового контролю: іспит (10 семестр).

Анотація
Основна увага курсу приділяється вивченню методології та методики наукових досліджень.


Пояснювальна записка

Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів систематизовані знання про методологічні й методичні основи наукових досліджень, в т. ч. в галузі землевпорядкування і кадастру та розвинути вміння ведення науково-дослідницької роботи. Ознайомити студентів: з історичним і сучасним станом загальної методології науки; тенденціями розвитку і впровадження в наукові дослідження новітніх методів і технологій; структурно-функціональними особливостями вітчизняної науки загалом і землевпорядкування зокрема; організацією наукового дослідження; принципами формування інформаційної бази наукових досліджень; спеціальними методичними прийомами що застосовуються у дослідженнях землевпорядного змісту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • · історичні аспекти становлення та розвитку науки;
 • · класифікацію наук та загальні засади наукознавства;
 • · організацію науково-дослідної роботи в Україні;
 • · методологічні засади науково-дослідної роботи;
 • · основні методи наукових досліджень та їх характеристику;
 • · принципи вибору оптимальних методів і методик при здійсненні наукових пошуків;
 • · методику підготовки і оформлення курсових та магістерських робіт;
 • · сутнісні риси інформаційного забезпечення наукової роботи;
 • · основи організації наукової роботи в колективі.

Вміти:

 • · провадити аналіз науково-експериментальних даних;
 • · формулювати висновки та пропозиції;
 • · оформляти наукові звіти, наукові праці, в т. ч. магістерські роботи;
 • · працювати із різноманітними джерелами інформації;
 • · застосовувати у наукових дослідженнях новітні засоби і технології опрацювання інформації;
 • · організовувати робоче місце і режим роботи науковця;
 • · здійснювати захист наукових робіт.

Студент повинен розуміти:

 • · основи науково-дослідницької діяльності;
 • · принципи наукового пізнання;
 • · порядок ти вимоги до оформлення результатів науково-дослідної діяльності.