Методика викладання землевпорядкування у вищій школі
(Методика викладання землевпорядкування у ВШ)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год./1 кредит ECTS
, із них:
Лекцій: - 8 год. (6 год. - заочна ф. н.).
Практичних занять: 9 год.
Індивідуальна робота: 3 год.

Самостійна робота:  34 год.
(48 год. - заочна ф. н.)
Форма підсумкового контролю: екзамен (9 семестр)
.1.1.  Мета викладання дисципліни – вивчення закономірностей і принципів організації процесу навчання у вищій школі за напрямом, системи форм, методів і методичних прийомів організації вивчення землевпорядних дисциплін.

1.2. Завдання вивчення дисципліни: набуття навиків ведення занять у ВНЗ, вибору типових об’єктів вивчення й викладу навчального матеріалу у найдо¬ступніших для розуміння формах і зв’язках, оволодіння теорією методики викладання.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:
Студент повинен знати: закономірності і принципи організації навчаль¬ного процесу у ВНЗ за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», проблеми методики викладання, систему форм організації навчально-виховної роботи, сучасні педагогічні парадигми, традиційні та інтерактивні методи навчання, принципи особистісно-орієнтованого навчан¬ня, виховання, контролю та оцінки знань студентів.
Студент повинен вміти: аналізувати структурно-логічну схему, навчаль¬ні плани та програми підготовки за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій», застосовувати в педагогічній діяльності принципи дидактики вищої школи та організовувати діяльність суб’єктів навчального процесу, готувати та проводити лекційні, практичні, лабораторні та семінарські заняття, організовувати самостійну роботу студентів та оцінювати рівень їх знань.