Ліцензування і патентування в наукових дослідженнях
(Ліцензування)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS (спеціалісти/магістри): 72/108 год. 2/3 кредити ECTS
, із них:
Лекцій: - 4/6 год. (4/6 год. - заочна ф. н.)
Лабораторних занять: 18/18 год. (14/18
год. - заочна ф. н.)
Індивідуальна робота: 14/0 год.
Самостійна робота:  36/84 год. (54/84 год. - заочна ф. н.)
Форма підсумкового контролю: екзамен (10 семестр).


Навчальна програма дисципліни «Ліцензування і патентування в наукових дослідженнях»  складена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки магістрів та спеціалістів за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», а також структурно-логічної схеми (СЛС), програми підготовки та навчального плану.

 

Мета дисципліни «Ліцензування і патентування в наукових дослідженнях» – ознайомлення студентів з основними нормами законодавства України та провідних держав світу у сфері інтелектуальної власності та основними засобами захисту наукових пріоритетів.

Завдання навчальної дисципліни – в результаті вивчення курсу студенти повинні навчитися працювати з патентною документацією та ліцензійними угодами різного ґатунку, необхідними при плануванні та проведенні робіт у галузі землеустрою та наукових дослідженнях.

У процесі вивчення дисципліни студенти мають оволодіти такими компетенціями:
знання:

 • -         законодавства України у сфері інтелектуальної власності;
 • -         специфіки застосування підзаконних актів України у сфері патентування та ліцензування;
 • -         основних документів, повязаних з захистом прав на наукову продукцію;
 • -      міжнародні конвенції, у галузі інтелектуальної власності;
 • -      з'ясувати патентну ситуацію
вміння:
 • орієнтуватися у законодавстві України та зарубіжних країн з інтелектуальної власності;
 • на практиці застосовувати здобуті знання;
 • оформляти патенти та наукові винаходи;
 • здійснювати патентний пошук та робити висновки з нього;
 • аналізувати ринок продажу ліцензій і знайти партнерів;
 • вести переговори по погодженню умов ліцензійної угоди;
 • складати ліцензійну угоду;
розуміння:
теоретичних основ ліцензування і патентування; специфічної термінології та казуїстики патентно-ліцензійного права

Структура дисципліни передбачає два змістових модуля: 1 – присвячений вивченню системи охорони промислової та наукової власності, їх міжнародним зв’язкам; 2-й – зосереджений на економіко-правових відносинах щодо об'єктів патентного права та  комерційній реалізації промислової власності.