Землевпорядне проектування
(Землевпорядне проектування)

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних
(семінарських)
(год)

Лабораторних
(год)

Індивідуальна робота
(год)

Самостійна
робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки
(семестр)

Екзамен
(семестр)

Денна

3

5,6

216

6

34

 

95

3

84

 

6

5

6

Заочна

3

5,6

216

6

16

 

8

 

192

 

6

5

6Мета викладання дисципліни:

Мета навчальної дисципліни “Землевпорядне проектування” - дати студентам знання, щодо правильного використання вихід­ної інформації для складання проектів, уміння користуватись при проектуванні планово-картографічними матеріалами різних масштабів, знати теоретичні ос­нови землеустрою, порядок і методику проектування проектів міжгосподарсь­кого і внутрігосподарського землеустрою.

Завдання вивчення дисципліни

Завдання полягає в тому, щоб навчити студентів складати і обґрунтовувати проекти міжгос­подарського і внутрігосподарського землеустрою, проекти відведення земель для різних потреб, формування землеволодінь, схем і регіональних програм, робочих проектів організації території землекористувань і землеволодінь та рі­зного виду технічної документації із землеустрою.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • теоретичні основи землеустрою
 • класифікацію землевпорядних проектів
 • методику, порядок складання і їх зміст в сучасних умовах.

Студент повинен розуміти:

 • основні терміни та поняття землевпорядного проектування;
 • принципи державної політики в галузі землеустрою на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях;
 • порядок погодження та затвердження документації із землеустрою.

Студент повинен розуміти:

 • правильно використовувати, аналізувати і застосовувати при складанні проектів наявні планово-картографічні матеріали, матеріали  землевпорядних, геодезич­них, ґрунтових, геоботанічних, меліоративних  вишукувань та обстежень, земельно-облікові, земельно-оці­ночні, економічні дані та передпроектні розробки;
 • складати завдання на розробку проектів,  складати графічну частину проектів, - правильно проектувати організацію території сіль­ськогосподарських угідь сівозмін з врахуванням властивостей землі;
 • правильно провести розрахунки проектного складу земельних угідь, запроектованих заходів, агроеконо­мічні і кошторисно-фінансові розрахунки;
 • правильно обґрунтовувати прийняті рішення, розрахувати економічну ефективність проектів,  знати порядок походження і затвердження проектів;
 • здійснювати перенесення запроектованих рішень в натуру, здійснювати авторський нагляд за освоєнням проектів.