Земельне право
(Земельне право)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 108 год./3 кредита ECTS
, із них:
Лекцій: - 32 год.
Практичних занять: 14 год.
Індивідуальна робота: 2 год.
Самостійна робота:  60 год.
Форма підсумкового контролю: іспит (6 семестр).

Анотація
Основна увага курсу приділяється вивченню законодавчо-нормативної бази регулювання земельних відносин в Україні.


Пояснювальна записка
1. Мета викладання дисципліни “Земельне право”:
- дати студентам спеціальності "Землевпорядкування та кадастр" теоретичні основи правових відносин в аграрному секторі економіки країни, роль і місце норм та інститутів земельного права на сучасному етапі розвитку економічних і земельних відносин.

2. Завдання вивчення дисципліни:
- навчити майбутніх інженерів-землевпорядників у своїй виробничій, проектній і науковій роботі володіти й ефективно використовувати основні правові документи, що регламентують земельні відносини на території України;
- вирішувати основні правові завдання організації території з урахуванням конкретних економічних умов сьогодення, організації робіт і управління земельними ресурсами.

3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:
В результаті вивчення дисципліни студент
повинен знати:
- теоретичні основи правових відносин в аграрному секторі економіки країни;
- основні джерела земельного права;
- характеристику, форми, зміст права власності та користування землею;
- основи державного управління земельними ресурсами;
- основи відведення земельних ділянок;
- роль і місце норм та інститутів земельного права на сучасному етапі розвитку економічних і земельних відносин зумовлених особливостями використання землі;
повинен вміти:
- самостійно користуватись законодавчими і нормативними документами, що регулюють правовий процес здійснення земельної реформи в Україні, яка є складовою частиною економічної реформи;
- вміти практично застосовувати законодавчо-нормативну базу при вирішенні питань пов’язаних з реформуванням земельних відносин в Україні;
- поєднувати норми земельного права з нормами цивільного та іншого права;
- визначати роль земельного права в процесі управління земельними ресурсами, організації їх раціонального використання, веденні контрою за використанням та охороною земель, гарантії державою прав власників та користувачів земельних ділянок.