Ефективність використання ресурсів в АПК
(Ефективність використання ресурсів в АПК)

“Ефективність використання ресурсів в АПК”

Вибіркова навчальна дисципліна

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 81 год/2,5 кредита ECTS, із них:

Лекцій 34

Практичних занять 16

Самостійної роботи 31

Форма підсумкового контролю: екзамен

Мета викладання дисципліни – довести студентам суть економічних від носини, шляхів підвищення ефективності використання ресурсів та інтенси фі кації сільськогосподарського виробництва, розвитку окремих галузей рослин ництва і тваринництва.

Завдання вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні основи:

-      використання земельних, трудових та матеріально-технічних ресурсів;

-      особливості формування собівартості та цін на сільськогосподарську продукцію;

-      визначення ефективності окремих заходів та с/г виробництва;

-      розв’язання проблем подальшого розвитку концентрації і спеціалізації виробництва та вибору їх форм;

-      підвищення економічної ефективності окремих галузей рослин ництва і тваринництва.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дис ципліни:

-      аналізувати ефективність використання земельних та матеріальних ресур сів, а також виробництва продукції;

-      визначати потребу в робочій силі і засобах виробництва;

-      обґрунтовувати шляхи інтенсивного і екологічно безпечного розвитку с/г виробництва;

-      розробляти заходи раціонального використання виробничих ресурсів;

-      розробляти шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рос лин ництва і тваринництва.