Державний контроль, охорона та раціональне використання земель
(Державний контроль)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 216 год./6 кредитів ECTS
, із них:
Лекцій: - 34 год.
Лабораторних занять: 66 год.
Самостійна робота: 114 год.
Форма підсумкового контролю: залік (8 семестр).

Пояснювальна записка:

Мета навчальної дисципліни “Державний контроль, охорона та раціональне використання земель” - дати студентам спеціальності "Землеустрій та кадастр" теоретичні основи в галузі державного контролю за використанням і охороною земель на сучасному етапі розвитку економічних і земельних відносин. Вивчити законодавчо-нормативну базу та основні принципи її застосування в галузі охорони земель та раціонального використання земельних ресурсів.

Завдання дисципліни - навчити майбутніх інженерів-землевпорядників у своїй виробничій, проектній і науковій роботі володіти й ефективно використовувати основні правові документи, що регламентують державний контроль за використанням та охороною земель на території України, вирішувати основні завдання щодо раціонального використання та охорони земель з урахуванням конкретних економічних умов сьогодення, організації робіт і управління земельними ресурсами (охорони земель, консервації земель, охоронного землекористування, ресурсозберігаючих технологій, природоохоронної діяльності).

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Як результат вивчення дисципліни “Державний контроль, охорона та раціональне використання земель” студент повинен знати:

теоретичні основи в галузі державного контролю за використанням і охороною земель; повноваження та структуру органів, що здійснюють контроль за використанням і охороною земель; законодавче і нормативне забезпечення здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, основні напрямки охорони земель сільськогосподарського призначення.

Студент повинен вміти:

самостійно користуватись законодавчими і нормативними документами, що регулюють процес здійснення державного контролю за використанням і охороною земель; вміти практично застосовувати законодавчо-нормативну базу при вирішенні питань пов’язаних з раціональним використанням і охороною земель; давати оцінку правовій охороні землі; давати характеристику діяльності державних органів, що здійснюють організаційно-правові заходи охорони земель; застосовувати набуті знання у практичній діяльності.