Державний земельний кадастр
(Державний земельний кадастр)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 144 год./4 кредити ECTS
, із них:
Лекцій: - 32 год.
Лабораторних занять: 32 год.
Індивідуальна робота: 0 год.
Самостійна робота:  80 год.
Форма підсумкового контролю: залік (6 семестр).

Пояснювальна записка

Предметом вивчення дисципліни «Державний земельний кадастр» є коло знань, яке стосується збору, аналізу та кадастрової оцінки земельних ресурсів України. При цьому вивчаються теоретичні питання і практичні дії щодо ведення державного земельного кадастру на різних адміністративно-територіальних рівнях.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння науковими методами ведення ДЗК з поєднанням знань економічних законів розвитку суспільства, зокрема організації сільськогосподарського виробництва, управління виробництвом, державної реєстрації земельних ділянок, кадастрової оцінки земель, обліку кількості та якості земель в умовах пріоритету екологічної безпеки використання земельних ресурсів країни.