Державна земельна служба
(Державна земельна служба)

Характеристика навчальної дисципліни: вибіркова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 126 год./3 кредитів ECTS
, із них:
Лекцій: - 8 год.
Лабораторних занять: 24 год.
Індивідуальна робота: 2 год.
Самостійна робота:  92 год.
Форма підсумкового контролю: залік (9 семестр).

Анотація
Основна увага курсу приділяється
розкриттю та вивченню основних понять та проблем, пов’язаних із функціонування державної земельної служби в Україні

Мета викладання дисципліни:
Мета викладання дисципліни „Державна земельна служба" - дати студентам спеціальності „Землевпорядкування та кадастр" основи правових знань в галузі організації державної земельної служби на сучасному етапі розвитку економічних та земельних відносин.

У результаті вивчення дисципліни „Державна земельна служба”  студент повинен знати:

  • основи правових, соціальних, економічних знань у сфері функціонування державної земельної служби, її завдання;
    основні принципи, функції, організацію державного контролю за використанням та охороною земель тощо

Студент повинен вміти:

  • вільно володіти законодавчими і нормативними актами, що регулюють функціонування державної земельної служби на сучасному етапі;
    вміти практично застосовувати надані законом повноваження в процесі вирішення питань реформування земельних відносин в Україні, ведення контролю за використанням та охороною земель, гарантії державою прав власників та користувачів земельних ділянок

Студент повинен розуміти:

  • основні терміни та поняття ДЗС;
  • адміністрування ДЗС.