Господарське та трудове право
(Господарське та трудове право)

Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 54 год./ 1,5 кредита ECTS, із них:
Лекцій: - 8 год.
Самостійна робота:  46 год.
Форма підсумкового контролю: залік (10 семестр).

Пояснювальна записка:

Мета і завдання дисципліни — створити систему правових знань, основних інститутів господарського та трудового права на основі базових знань з правознавства, цивільного права та інших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін. До основних завдань входить — сформувати навички роботи з норма­тивними документами; уміння розв’язувати конкретні правові ситуації, що виникають у господарській та трудовій діяльності, на основі національного та міжнародного законодавства; здатність реалі­зовувати право у різних сферах діяльності, усвідомлювати відпо­відальність при здійсненні юридично вагомих дій.

Студент повинен знати:

– засади, поняття і види суб’єктів господарювання;

– види і організаційні форми підприємств, особливості правового статусу громадян та інших суб’єктів господарювання;

– майнові основи господарювання;

– господарські зобов’язання, договори;

– загальні засади відповідальності за порушення у сфері господарювання;

– основні засади регулювання трудових відносин в Україні,

– законодавчі акти, нормативні документи,  які використовуються у господарському та трудовому праві.

Студент повинен вміти:

– застосовувати здобуті знання на практиці;

– поєднувати теоретичні аспекти господарського та трудового права та їх практичне застосування;

– аналізувати трудові відносини в Україні, зважаючи на те, як розвивається чинне законодавство про працю в Україні;

– навчитися черпати з нормативно-правових актів, наукової правничої літератури й практики застосування законодавства про працю;

– вирішення конкретних ситуацій з урахуванням практики господарських та загальних судів України, тощо.