ГІС і бази даних
(ГІС і бази даних)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна.
Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 216 год./6 кредитів ECTS
, із них:
Лекцій: - 30 год.
Лабораторних занять: 68год.
Індивідуальна робота: 4 год.
Самостійна робота:  114 год.
Форма підсумкового контролю: іспит (7 семестр).

Анотація
Основна увага курсу приділяється
розкриттю та вивченню основних понять та проблем, пов’язаних із геоінформаційними ресурсами та технологіями у землевпорядкуванні й кадастрі, з’ясуванні сучасних підходів до проектування та впровадження геоінформаційних систем. При вивченні даної дисципліни розглядаються різноманітні сучасні ГІС і ГІС-технології та програмні продукти: OS Windows XP, OS Windows 7, MS Office, CorelDraw, Adobe Photoshop, MapInfo, Easy Trace, ГІС Панорама, GIS-6, Інвент-Град,  ГІС «Туристичне Прикарпаття»,  ГІС «Дубль ГИС. Одесса»,  ObjectLand,  OpenStreetMap, ArcGIS та ін.

Мета викладання дисципліни:
Мета викладання дисципліни „ГІС і бази даних” полягає у формуванні знань  у студентів про ГІС-технології та вмінні працювати з ними та іншими програмними продуктами, такими як: OS Windows XP, OS Windows 7, MS Office, CorelDraw, Adobe Photoshop, MapInfo, Easy Trace, ГІС Панорама, GIS-6, Інвент-Град,  ГІС «Туристичне Прикарпаття»,  ГІС «Дубль ГИС. Одесса»,  ObjectLand,  OpenStreetMap, ArcGIS та ін.

У результаті вивчення дисципліни „ГІС і бази даних”  студент повинен знати:

 • загальні риси структури, класифікацію і шляхи використання ГІС;
 • види, властивості, структуру, форми подання та відображення  геопросторової інформації;
 • принципові основи створення та функціонування геоінформаційних систем;
 • функціональні можливості та принципи функціонування і використання найуживаніших у землевпорядкуванні геоінформаційних систем і ГІС-технологій.

Студент повинен вміти:

 • використовувати технологічні можливості текстового редактора MS Word;
 • використовувати технологічні можливості електронних таблиць MS Excel для обробки цифрової інформації;
 • використовувати технологічні можливості СУБД MS Access для створення баз даних землевпорядного змісту;
 • будувати й оформляти графічні зображення на основі продукту Surfer;
 • будувати й обробляти нескладні растрові та векторні графічні зображення на основі застосування програмних пакетів CorelDraw і Adobe Photoshop.
 • працювати у середовищі таких ГІС: MapInfo; Панорама; Інвент-Град, ГІС «Дубль ГИС. Одесса»,  ObjectLand, ArcGIS та ін.

Студент повинен розуміти:

 • основні терміни та поняття ГІС;
 • види і принципи функціонування баз даних.