ГІС в кадастрових системах
(ГІС в кадастрових системах)

Характеристика навчальної дисципліни:

Всього 150 год. (5 кредитів) з них лекцій 12 год, практичних робіт 12 год, індивідуальна робота 11 год, самостійна робота 115 год, форма контролю - іспит 11 семестр.

Пояснювальна записка

 

Мета викладання дисципліни

Мета: дати уявлення про призначення, склад та функції геоінформаційних систем у створенні кадастрових систем, передати знання про сучасне розуміння кадастрових систем, концепцію автоматизованої системи державного земельного кадастру, структуру даних геоінформаційної системи державного земельного кадастру, концепцію зонінгу як інструменту управління використанням земель.

Завдання вивчення дисципліни: формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок використання ГІС в землевпорядкуванні та в земельному кадастрі з метою інвентаризації земельних ресурсів та землевласників, прогнозування стану земельного фонду, контролю за використанням та охороною ґрунтів, реєстрації та захисту прав громадян і суб'єктів господарювання тощо.

Місце дисципліни

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни:

■        Геодезія

■        Вища геодезія

■        Математична обробки геодезичних вимірів

■        Картографія

■        Інформатика і програмування

■        ГІС і бази даних

■        Супутникова геодезія

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен:

знати: Як здійснюється збір, введення, редагування просторової та атрибутивної інформації на основі форм 6-зем; 2-зем; на основі даних Поземельної книги; індексної кадастрової карти; чергового кадастрового плану; кадастрового плану по категоріях, землеволодіннях, землекористувань в розрізі сільських (селищних) рад; реєстру земельних ділянок; реєстру обмежень і обтяжень щодо використання земель; даних бонітування ґрунтів; даних економічної оцінки земель району (міста); експертної грошової оцінки ;

вміти: створювати структуру бази даних, наповнювати базу атрибутивних даних та відображати необхідну інформацію на карті; проводити вибірку необхідної інформації з бази даних; здійснювати оцифровку картографічного матеріалу; використовувати космічні знімки для створення та поновлення картографічного матеріалу; представляти картографічний матеріал у зручному для користувача вигляді; використовувати ГІС з метою інвентаризації земельних фондів та землевласників; застосовувати ГІС з метою ландшафтно-екологічного зонування території; використовувати ГІС для прогнозування стану земельних фондів; вміти використовувати ГІС з метою техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земельних ресурсів.