Сучасні методи екологічних досліджень
(Сучасні методи екологічних досліджень_1)

Навчальна дисципліна: Сучасні методи екологічних досліджень

напрям підготовки:

0708 – Екологія

8.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Загальна кількість годин – 256

Кількість кредитів – 3.75
Семестр -9
Лекцій: 18 год
Семінарські, практичні заняття: відсутні
Лабораторні заняття: 34 год
Самостійної роботи: 204 год
Індивідуальна робота: відсутня
Форма підсумкового контролю: залік

Мета навчальної дисципліни: засвоїти сучасні екологічні методи та сформувати у студентів  комплексний  методологічний підхід до наукових досліджень.

Завдання спецкурсу: ознайомити студентів з методологією сучасних екологічних досліджень, навчити систематизувати і науково обґрунтовувати результати досліджень та використовувати їх в практичній і науковій діяльності.

На основі вивчення курсу магістр повинен знати сучасні методи дослідження урбоекосистем за рівнем гемеробії, типом ландшафтно-функціонального зонування,  структурно-функціональну організацію селітебних еугемеробних екосистем та   стійкість біогеоценозів до антропогенного фактору.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. Необхідно сформувати у магістра вміння комплексного методологічного підходу в наукових дослідженнях, пошуку  закономірностей та їх передбачуваності в складних процесах, що відбуваються в урбоекосистемах, вирішувати конкретні екологічні завдання.

Зміст дисципліни:

Планування та проведення комплексних екологічних досліджень

Планування та послідовність застосування наукових методів у процесі проведення екологічних досліджень. . Комплексна взаємодія екологічних, економічних і соціальних систем в локальних та регіональних масштабах.

Методологія проведення сучасних екологічних досліджень

Методологічні основи проведення екологічних досліджень. Спостереження, гіпотеза, експеримент. Підбір і розробка відповідних сучасних методів проведення досліджень. Коректність досліджень. Межі розмірності екосистеми і вибірка експерименту.

Ознайомлення з природними та антропогенними факторами, які впливають на довкілля і підлягають дослідженню

Екзогенні та ендогенні екологічні фактори екосистем. Оцінка впливу середовища на організм. Сумарний вплив факторів радіаційного, хімічного, біологічного забруднення на стан екосистем і здоров’я людини. Вплив постійних та змінних факторів середовища, їх вимірювання.

Основні сучасні  методи  дослідження стану довкілля

Якісний і кількісний аналізи.

Хімічні, фізико-хімічні, фізичні і біохімічні методи.

Кореляційно-регресійний аналіз.

Факторний і кластерний аналізи.

Рольовий мереживний аналіз.

Узагальнення результатів досліджень

Методи обробки і зведення результатів екологічних експериментів. Методологія математичного опрацювання результатів, використання непараметричних критеріїв. Пошук  літературних джерел, написання звітів, статей.

Морфометричні методи дослідження популяцій

Визначення  інтегрального показника асиметрії ознак рослин та тварин

Визначення стану навколишнього середовища за комплексом ознак хвойних рослин

Фізіолого-біохімічні методи.

Визначення вмісту та співвідношення різних форм хлорофілу

Визначення рівня пероксидного окислення ліпідів

Визначення активності ферментів антиоксидантного захисту:  СОД, глутатіонпероксидази, каталази, глутатіон – s –трансферази

Визначення стану неферментативної ланки антиоксидантного  захисту

Фізико-хімічні методи

:Вимірювання рівня шумового забруднення

Визначення вмісту радіонуклідів у грунтах та біооб’єктах екосистем

Вимірювання радіаційного фону

Визначення забруднення повітря за допомогою газоаналізатора УГ - 2

Визначення вмісту важких металів у біооб’єктах методом атомно-абсорційної  спектроскопії

Структура і аналіз популяції.

Оцінка кількісних показників популяції методом квадратів та чисельності методом вилучення. Дослідження залежностей між популяціями та екологічними факторами.

Методи дослідження екосистем.

Оцінка первинної продуктивності екосистем. Методи визначення трофічних зв’язків у екосистемі. Оцінка розмірності і меж екосистем.