Стресостійкість організмів
(Стресостійкість організмів)

Мета курсу «Стресостійкість організмів» сформувати у студентів сучасні уявлення про стрес у живих організмів як сукупності реакцій-відповідей, індукованих зовнішніми чинниками.

Головне завдання курсу «Стресостійкість організмів» – навчити студентів осмисленому розумінню фізіологічних процесів, що забезпечують стійкість живих організмів до стресових впливів різної природи, і шляхів підвищення стресостійкості організмів, що необхідно для ефективного і раціонального природокористування.

На основі вивчення курсу студент повинен знати:

Ø              основні термінологічні поняття «стрес», «стресор», «генералізований адаптаційний синдром», «специфічні» та «неспецифічні стресові реакції» тощо;

Ø              особливості прояву стресових реакцій у рослин та тварин ;

Ø              про тісний взаємозв’язок живих організмів з навколишнім середовищем, вплив екологічних факторів на фізіологічні процеси і здатність організмів пристосовуватись до цих впливів;

Ø              можливі шляхи підвищення стресостійкості організмів.

Студент повинен вміти:

Ø              визначати активність ферментативних антиоксидантів у рослинних і тваринних організмів;

Ø              визначити вміст неферментативних антиоксидантів і вільного проліну зі дії різних стрес-факторів;